Bohdalov

13.03.2019

 Název obce je odvozen od osobního jména Bohoblud, od konce 14. stol. se název blíží osobnímu jménu Bohdal. Názvy v pramenech mají do konce 15. stol. přívlastky Maius, Gross, Vietssi, Minori, Vrchní, Dolní, což ukazuje, že zde původně byly vsi dvě, které po 15.století splynuly. Názvy: 1365 Boblud Minor... Boblud Maius, 1398 Bohdalowek Maiori et Minori, 1408 Gross Bohdalss, Wenyk Bohdalss, 1490 Bohdalow Witetssi a Bohdalow Mensy, 1672 Bohdelsdorfensis, Bohdelsdorff, 1718 Wodelsdorf, 1720 Bohdelsdorf, Pohdalow, 1846 Bodelsdorf, Bochdelsdorf, Bochdalow, 1872 Bodelsdorf, Bohdalov. 

 Větší a menší Bohdalov se připomíná v listině z roku 1365, kterou prodal Jindřich II. z Lipé hrad Cimburk s městečkem (Trnávkou), Staré Město, Pacov, Lažany, Mezihoří, Petrůvku, Unerázku, Rozstání, Malíkov, Radkov, Grunu, Žipotín, Chornice a město Jevíčko markraběti Janu Jindřichovi. V r. 1398 se objevuje Velký a Malý Bohdalůvek již mezi třebovským zbožím, které zapsal markrabě Jošt Heraltovi z Kunštátu. V r. 1490 zapsal další z držitelů třebovského zboží Jiří Hrabiše Kostka z Postupim hrad a město Moravská Třebová a vsi panství, mezi kterými byly Větší a Menší Bohdalov, Janu Heraltovi z Kunštátu a Plumlova, který panství ještě téhož roku zapsal Ladislavu z Boskovic. Po 15. stol. obě vsi splynuly a ves Bohdalov už nadále náležela k třebovskému panství. 

 Před třicetiletou válkou bylo v Bohdalově 21 usedlých a při druhé lánové vizitaci r. 1677 zjištěno o jednoho více. Podle výměry pozemků bylo ve vsi 10 třičtvrtěláníků až pololáníků, 6 osminíků až čtvrtláníků a dále 5 domkářů. Nový usedlík seděl na poustce o výměře 2/4 až 7/8 lánu. Ve vsi v této době zanikla rychta. Podle Tereziánského katastru moravského bylo ve vsi 142,4 měř. orné půdy a 3,7 měř. zahrad. Robotovalo zde 5 sedláků se 2 koňmi 3 dny v týdnu, 6 malých sedláků s 1 koněm 3 dny v týdnu, 6 zahradníků s 1 pěším 2 dny v týdnu a 17 chalupníků s 1 pěším 1 den v týdnu. Koncem feudálního období v r. 1843 žilo v Bohdalově 408 obyvatel v 69 domech se 106 domácnostmi. Z nich 16 domácností se živilo zemědělstvím, 2 řemesly, 1 oběma uvedenými zároveň. U 87 domácností není způsob obživy uveden, mezi nimi byl i učitel ve zdejší škole. Ve vsi bylo 11 pololáníků, 2 čtvrtláníci a 53 domkářů se zahradou i bez ní. V největších selských usedlostech pomáhali obvykle hospodáři 1 pacholek a 1 děvečka. Podle údajů z r. 1841 bylo ve vsi 26 koní, 16 volů, 52 krav a 23 kusů mladého dobytka. Průměrný stav dobytka u usedlosti byl 2 koně, 1 vůl, 3 krávy a 1 až 2 kusy mladého dobytka. 

 Místem trhu pro Bohdalov byla Mohelnice s týdenním trhem každou sobotu. Většina obytných a hospodářských budov a stodol byla ze dřeva, pokryta slámou, jen některé obytné domy byly postaveny z kamene nebo nepálených cihel a pokryty šindelem.

Zdroj: Nekuda, V.: Moravskotřebovsko; Svitavsko. Brno. 5 2002, s65

Autor Palickap - Wikimedia